YrkeserfarenheterV


Winneby Consulting. Föreläsare/Utbildare/projektledare 2015-tv
Utbildar och föreläser i ämnet vårdråd på telefon. Utbildningarna finns både som upphandlade återkommande utbildningar innom Närhälsan Västra Götaland och som öppna uppdragsutbildningar.  Handleder och coachar rådgivningssköterskor i det direkta vårdsamtalet. Och agerar"Bollplank" till ledare som vill utveckla sjukvårdens rådgivning på telefon.

Projektledare, Närhälsan 1177 Vårdråd på telefon i Västra Götaland, utvärdering samtalsmetod LUR
2019-01-23

Sammanfattningsvis utifrån lämnade enkätsvar 112 svarande och öppna reflektioner så tolkas LUR som en metod som är naturlig och underlättar sjuksköterskans mål med att nå ett medmänskligt möte med den inringande, ”att inte uppfattas som en robot”. Det var också ett av de mål som ställdes på en ny metod. Ingen ökning av avvikelseärenden sedan införandet av LUR har enligt muntlig uppgift noterats.

 Projektledare, Närhälsan 1177 Vårdråd på telefon i Västra Götaland 
Implementerar det nya arbetssättet genom föreläsningar och utbildning till nyckelpersoner. 
 
Projektledare, Närhälsan 1177 Vårdråd på telefon i Västra Götaland dec. 2017 feb- juni 2017
Vidareutvecklar och tar fram verktyg till de utvecklingsområden som tidigare kartläggningen visat på. Arbetet har bedrivits som workshops och internat. En samtalsmodell med beskrivning, PP och handledarmanualer har tagits fram. Resultat ska leda till ett nytt arbetssätt som motsvarar kundens behov.
 
Projektledare, Närhälsan 1177 Vårdråd på telefon i Västra Götaland dec. 2016- feb 2017
Uppdraget innebar att kartlägga ett arbetsområde där kunden vill se en förbättring. Kartläggningen gjordes som en enkätundersökning och presenterades i tabellering och tolkning av öppna svarsalternativ. Innan enkäten utarbetades hade jag två workshops med en arbetsgrupp om nio personer och en djupintervju med en nyckelperson. 
 

Samordnande uppdrag, Närhälsan 1177 Vårdråd på telefon i Västra Götaland 2007-2015
Uppdraget innebar att fortlöpande utveckla, samordna och utbilda en grupp samtalshandledare i vårdråd på telefon 1177 i Västra Götaland. Syftet var att ge verksamheten likvärdig inriktning i sin handledning på de fyra kontoren (Göteborg, Uddevalla, Alingsås och Skövde) samt en ökad kunskap ämnet. Uppdraget innebar en nulägesanalys som genomfördes med genomlyssning och utvärdering av inspelade samtal mellan sjuksköterska och vårdsökande. I analysen kunde utvecklingsområden gällande sjuksköterskans samtalsmetodik synliggöras och återföras till samtalshandledarna. Resultatet tydliggjorde inriktningen på fortsatt arbete och utveckling för samtalshandledarna. Fortlöpande utbildning-utveckling-utvärdering-implementering gav samtalshandledarna ett tydligt uppdrag
 
Sjuksköterska juni 1982 – 2015
Arbetar som sjuksköterska med både sluten och öppen vård. Jag har mer än 20 års erfarenhet av rådgivning och undersökning på telefon. Sedan 2007 har jag arbetat delvis med telefonrådgivning då mitt största uppdrag har varit att utveckla och implementera arbetssättet vårdrådgivning på telefon. 

Egenföretagare Winneby Consulting                                                151001- tv         
1177 vårdguiden på telefon i västra götaland                               061201-151001                                                
Kvinnokliniken mottagning                                                                  950327-061201
Kvinnokliniken vårdavdelning                                                             930601-950326
Kvinnokliniken mottagning                                                                  930104-930531
Kvinnokliniken vårdavdelning                                                             890102-930103
Hudkliniken                                                                                                851228-890101
Ortopedkliniken                                                                                        850501-851227
Hudkliniken                                                                                                 840131-850430
Ortopedkliniken                                                                                        820614-820831
 
 
 
                                                                      

Utbildningar

Vårdvetenskap  61-90hp                  2014          Magisterprogrammet . Högskolan väst           
 Diplomerad samtalspedagog      2006              
Filosofie kandidatexamen               2005                                                                                                Vänersborgs Vårdhögskola forskningsmetodik                              10p  

                                
Klinisk näringslära Göteborgs universitet                                                                          10hp                                         
Vidare utbildning medicin och kirurgi                                                        1985
Sjuksköterskeexamen                         1982   

Kurser
Att hantera konflikter                         2018

Samtalspedagog                                  2007                                         
Ledar/aspirantutbildning Västra Götaland                                                                        2005
Principles and praktice in palliative care.
A 5-day mulitidisiplinary course. St Christophers Hospis London              1994