Föreläsning + enskild coaching + uppföljning och återkoppling

  •  Introduktion, en inspirationsföreläsning  2 timmar
  • Enskild samtalshandledning en aktiv timma/sjuksköterska
  • Uppföljning i grupp 2 timmar

Innehåll

  • Introduktion 2 timmar innehåller genomgång av en enkel samtalsstruktur att hålla sig till. Föreläsningen utgår från de tre delar som måste finnas i varje rådgivande samtal. Att lyssna, att undersöka och ge råd. Här går vi igenom de olika delarna utifrån ”VAD ska jag göra och HUR gör jag det” i praktiken.

  • Enskild coaching innebär att varje sjuksköterska tillsammans med mig lyssnar igenom ett till två skarpa rådgivningssamtal.Vi  reflekterar vi över  samtalet utifrån följande; Vad blev bra, mindre bra, vilka samtalsverktyg var aktuella. Kunde du gjort på något annat sätt? mm. Vi arbetar  utifrån en strukturerad och enkel samtalsmetod  ( LUR) sjuksköterskan får en folder att behålla som ett teoretiskt  ”komihåg”. Vi avslutar coachingen med en personlig plan för fortsatt utveckling. Enskild samtalshandledning är en aktiv timma/sjuksköterska

  • Uppföljning i grupp innebär att vi ses igen efter förslagsvis 4-8 veckor. Till detta möte tar sjuksköterskorna med sig sina egna erfarenheter efter introduktion och samtalshandledning. Erfarenheter som handlar om ”vad har varit bra, vad har varit mindre bra och vad behöver jag hjälp med”. Uppföljningen blir en reflektionsstund med möjlighet till att lära av varandras erfarenheter och att med min hjälp hitta lösningar på funna svårigheter.

Återkoppling

  • ·  Muntlig eller skriftlig återkoppling med varje sjuksköterska 1 månad efter coaching tillfället för uppföljning av den personliga   utvecklingsplanen 
  • ·  Skriftlig återkoppling till beställaren innehållande gruppens nu läge efter coachingen 
  • ·  Skriftlig återkoppling till beställaren efter 1 månad innehållande gruppens utveckling och nuläge